COV19 Message


Download Audio

Source/Reference :- Field officer Dotma Revenue Circle 

Date : 07/09/2020


खुलुमबाय आं मनिन्द्र' बसुमतारी Field officer Dotma revenue circle 

दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव covid 19 नि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिरदों। जिहेतु दा जोंनि जिल्ला रायजो सारा दुनियायावनो covid 19 बेरामा सोलिगासिनो बेनि थाखाय जों मारै गावखौनो बासायनो हायो बेनि सोमोन्दै आं एसे सावरायनो नागिरदों। जुदि सोरबा लोमजानाय गुजुनाय एबा हादसिवनाय थायो आरो लोगोसे जुदि मोनामसुनो हायै जायो अब्ला बे covid 19 नि (इसारा) symptoms जानो हागौ  जुदि बिदि जायोब्ला खाथिनि देहा फाहामसालियाव थांनानै Doctor जों नायजा नांगौ आरो लोगोसे गावखौनो Home isolation एबा हारसिंयै दोननांगौ आरो लोगोसे नखरनि मानसिखौबो आलादा दोन्नांगौ। Covid 19 निफ्राय बासायनो सबसे गिदिर मन्त्र आनो जाबाय मास्क गान्नाय, आखाय सुबाय थानाय आरो Social distancing एबा मानसि निफ्राय एसे गोजान गोजान थानाय बाहेराव ओंखारब्ला मास्क खौ मोजाङै गान्नांगौ खुगा गनथं मोजाङै खोबनानै ओंखार नांगौ आरो लोगोसे हायोब्ला सिफियाव मोनसे फिसा hand sanitizer लानानै बाहेराव ओंखार नांगौ जिहेतु जों माबा माबि दांङोबा जों आखायखौ हुगारनो हायो। बाहेराव ओंखारबा 6 फिट सासे मानसिनिफ्राय गोजान थानो नांगौ बेफोरखौ जों खालामबाय थाबासो covid 19 निफ्राय राहा मोनगोन आरो लोगोसे covid 19 खौ फेजेन्नो हागोन।

आसा खालामो रायजोफोर बयबो बिदि खालामबाय थागोन आरो गावखौनो बासायगोन आरो लोगोसे आलादा मानसि खौबो बासायगोन।

                 गोजोनथों।


 Share